Pomoc prawna

Klienci Indywidualni i Przedsiębiorcy

Śląsk i Kraków

WitamY


Kancelaria Adwokacka adw. Łukasza Niziorskiego świadczy usługi prawne związane z różnymi dziedzinami prawa obowiązującego w Polsce zarówno dla Klientów prywatnych, jak również dla Przedsiębiorców Krajowych i Zagranicznych, w języku polskim i angielskim.

Kancelaria działa zasadniczo na terenie Katowic i województwa śląskiego oraz miasta Krakowa, jednakże w razie konieczności podejmowane są działania także w innych miejscach w Kraju, a nawet za granicą. Najczęściej polegają one na doradztwie w związku z rozmowami techniczno-handlowymi prowadzonymi przez Klienta.

W każdej sprawie rdzeniem metodologii pracy Kancelarii jest trafna identyfikacja potrzeb Klientów i dobór takich narzędzi prawnych, które stwarzają największą szansę jak najpełniejszego zaspokojenia tych potrzeb. Z tych też względów dużą wagę przykłada się do kwestii pełnego wzajemnego zrozumienia na linii adwokat-Klient.

Szczegóły dotyczące Kancelarii są dostępne po kliknięciu w zakładki u góry strony lub po przewinięciu w dół jej zawartości.

 Usługi prawne

Adwokat Łukasz Niziorski ukończył magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach, zwieńczoną egzaminem adwokackim. Zdobywał dotychczas przede wszystkim doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa prywatnego. Posiada duże doświadczenie na sali sądowej.

Uzyskał certyfikat CAE z potocznego j. angielskiego oraz TOLES Higher z prawniczego j. angielskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez WPiA UŚ, the Loyola University New Orleans, the University of Arkansas at Little Rock oraz the University of Toledo.

Interesuje się szerokim spektrum wiedzy humanistycznej.

Zasady współpracy


§ 1.  JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ? Umówienie się na spotkanie w Kancelarii jest możliwe po zgłoszeniu się za pomocą: FORMULARZA KONTAKTOWEGO, zwykłej poczty elektronicznej lub - jeżeli chodzi o sprawę pilną - również telefonicznie. FORMULARZ KONTAKTOWY, adres e-mail oraz numery telefonów znajdują się u dołu strony w zakładce KONTAKT. Kancelaria nie prowadzi dyżurów przeznaczonych na udzielanie porad prawnych, zatem nie ma gwarancji otrzymania pomocy prawnej w drodze nieumówionego zgłoszenia się do biura.

§ 2.  KIEDY SIĘ SKONTAKTOWAĆ? Najlepiej skorzystać z pomocy prawnej przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej w danej sprawie. W szczególności nie zaleca się podpisywania jakichkolwiek umów, nawet z pozoru mało istotnych, bez uprzedniej konsultacji prawnej - a jeżeli to już nastąpiło to należy zasięgnąć konsultacji prawnej natychmiast po podpisaniu umowy. Zaleca się bardzo stanowczo, aby uzyskać poradę prawną przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek czynność prawną związaną z elementem zagranicznym, zwłaszcza z cudzoziemcami lub mającą innego rodzaju zagraniczne powiązania.

§ 3. JAKI JEST KOSZT USŁUG PRAWNYCH? Z uwagi na niepowtarzalność każdej sprawy, wszelkie usługi prawne (np. porada prawna, opinia prawna, reprezentacja) są świadczone w zamian za indywidualnie ustalane wynagrodzenie uzależnione między innymi od: stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, kosztu dojazdów na miejsce czynności oraz rezultatu.

§ 4. GDZIE ŚWIADCZONE SĄ USŁUGI PRAWNE? Zasadniczym terenem działania Kancelarii są Katowice, województwo śląskie oraz miasto Kraków. Prowadzenie spraw sądowych w następujących miastach jest preferowane ze względów komunikacyjnych: Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Gliwice, Katowice, Kraków, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Zabrze, Zawiercie. Współpraca poza tymi obszarami wymaga uprzedniego kompleksowego uzgodnienia wszystkich jej istotnych warunków.

§ 5. JAKIM KLIENTOM POMAGA KANCELARIA? Kancelaria oferuje usługi prawne zarówno osobom fizycznym, jak również spółkom, a także innym podmiotom z Polski, innych krajów Europy (w tym Krajów Wschodniosłowiańskich: Białorusi, Rosji i Ukrainy) oraz z Ameryki.

§ 6. W JAKICH JĘZYKACH ŚWIADCZONA JEST POMOC? Kancelaria świadczy usługi prawne po polsku i po angielsku.

§ 7. JAKIEGO RODZAJU SPRAWY SĄ PROWADZONE? Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące różnych dziedzin prawa. Szczegóły w zakładce USŁUGI PRAWNE.

§ 8. JAKIE WARTOŚCI MUSZĄ BYĆ PRZESTRZEGANE? Relacja adwokata z Klientem opiera się na wzajemnym przestrzeganiu zasad zaufania, szczerości, poufności, rzetelności, lojalności oraz szacunku. Autentyczną realizację powyższych zasad Kancelaria uznaje za warunek konieczny wszelkiej współpracy.

§ 9. KIEDY NASTĘPUJE PRZYJĘCIE USŁUGI DO WYKONANIA? O przyjęciu do wykonania każdej usługi prawnej decyduje każdorazowo adwokat, mając na względzie dobro Klienta, charakter sprawy i inne czynniki. Żadne stwierdzenie zawarte na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane w ten sposób, że Kancelaria gwarantuje wykonanie jakiejkolwiek usługi prawnej. Również odbycie rozmowy na temat sprawy nie jest równoznaczne z podjęciem się wykonania usługi prawnej.

Usługi prawne


Usługi prawne

AKTUALNY PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Doświadczenie tutejszej Kancelarii jest w chwili obecnej największe w następujących obszarach:
- ochrona dóbr osobistych, także w Internecie;
- zobowiązania, w szczególności związane z procesem inwestycyjnym, tj. na gruncie umów sprzedaży, dostawy, o roboty budowlane, o dzieło oraz zlecenia;
- prawo rodzinne (prawo małżeńskie oraz relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi);
- postępowanie cywilne włącznie z egzekucją;
- prawo rzeczowe - w zakresie, w jakim zagadnienia prawnorzeczowe zwykle pojawiają się w innych wyżej wymienionych dziedzinach prawa.

Z racji prowadzenia stałej bądź też regularnej obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria zajmuje się prawem gospodarczym, w szczególności prawem spółek handlowych.

Kancelaria ma również doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych, w tym dotyczących poważnych przestępstw. Reprezentowała zarówno ofiary przestępstw, jak i oskarżonych.

Nowym obszarem działalności Kancelarii jest prawo imigracyjne w zakresie spraw cudzoziemców przybywających do Polski m. in. w celach edukacyjnych, biznesowych, podjęcia pracy oraz rodzinnych. Do tej pory zajmowała się sprawami dotyczącymi:
- różnego rodzaju zezwoleń czasowych na pobyt / pobyt i pracę;
- kontroli Straży Granicznej;
- wykroczeń z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - w odniesieniu do cudzoziemców i ich pracodawców;
- decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
- kwestii wizowych.
Aktualnie Kancelaria nie zajmuje się prawem uchodźczym, które to stanowi odmienny segment prawa imigracyjnego.

 


KONCEPCJA DZIAŁANIA I INFRASTRUKTURA

Kancelaria adw. Łukasza Niziorskiego jest otwarta na rozwiązywanie problemów i prowadzenie spraw dotyczących różnych dziedzin prawa obowiązującego w Polsce, w tym prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego. Stawia na uniwersalność, elastyczność i podejmowanie różnorodnych wyzwań.

Postawa ta jest naturalną konsekwencją dotychczasowych doświadczeń Kancelarii, albowiem z sukcesem i w pełni samodzielnie prowadziła ona sprawy z zakresu różnych, nieraz przeplatających się w jednej sprawie gałęzi prawa oraz rozwiązywała po raz pierwszy napotkane, złożone problemy prawne.

Uniwersalność w przyjętym profilu działalności idzie w parze z obszernymi zasobami najnowszej wiedzy prawniczej, w które Kancelaria stale inwestuje i które pozostają do jej stałej dyspozycji.

Lokalizacja w sercu Metropolii Śląskiej daje Kancelarii szybki i łatwy dostęp do wielu sądów i władz administracyjnych, co przyczynia się do wydajności jej działania.

Kancelaria znajduje się w bezpośredniej bliskości Dworca Głównego w Katowicach, dworców autobusowych zwykłych i regionalnych, przystanków tramwajowych, a także dwóch centrów handlowych z wielopoziomowymi parkingami, co zdecydowanie ułatwia dotarcie do niej, aczkolwiek w godzinach szczytu rekomenduje się, o ile to możliwe, rezygnację z komunikacji samochodowej na rzecz komunikacji publicznej.

Dokładną lokalizację Biura ukazuje MAPA poniżej.

 UWAGA

Wszelkie kwestie podatkowe związane z udzielanymi poradami czy z prowadzonymi sprawami winny być bezwzględnie konsultowane z księgowym lub doradcą podatkowym.

Kancelaria NIE prowadzi spraw emerytalno-rentowych.